آرزوهای صدف

روز و شب با من دارد سر جنگ، هر نفس از صدف سينه تنگ، دامن افشان گهر آورده به چنگ، وان گهرها... همه كوبيده به سنگ

دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
دی 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
2 پست
مهر 85
3 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
2 پست
خطخطی
20 پست
آهنگ_من
12 پست